V.l.n.r.: Márton Kiss, Natalya Ryabova, Mykola Melnyk. Foto: Paul Schenck

Benefiz-Gala 2017

Fotos: Paul Schenck